ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Ogólne zasady korzystania z Berry Spa

1. Osoby przebywające na terenie Berry Spa zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji SPA oraz na stronie www.berryspa.pl.

 

2. Berry Spa – właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach w przebieralni.

 

3. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Berry Spa – właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za urazy, utratę zdrowia bądź mienia, śmierć, powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

 

4. Klient oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach aktywnych lub zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem ze Spa, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Szczególną uwagę proszę zwrócić w przypadku uczestnictwa w ćwiczeniach fizycznych oraz użytkowania urządzeń wykorzystujących ciepło i sauny.

 

5. Zakup biletu wstępu do strefy basenowo – saunowej lub/i zakup innych usług z oferty Berry Spa, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Berry Spa oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

6. Osoby przebywające na terenie Berry Spa zobowiązane są do skorzystania z szatni mieszczącej się za recepcją Berry Spa i Lili Hotel.

 

7. Godziny pracy Spa

Część zabiegowa otwarta jest codziennie w godzinach 9.00-21.00 za wyjątkiem niedziel i świąt.

Część saunowo – basenowa czynna jest codziennie od 9.00 do 21.00.

 

Goście Hotelu Lili:
Basen i strefa saun czynna jest codziennie od godziny 7.00 do godziny 23.00.
Część zabiegowa w niedziele i święta ustalana jest indywidualnie na recepcji obiektu.

 

Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Ustalone godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie SPA, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref SPA może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

 

8. Berry Spa zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego, zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

 

9. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom SPA zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Dotyczy to zarówno obszarów publicznych, takich jak: basen, sauny, szatnia oraz gabinety zabiegowe.

 

10. Cały obszar SPA jest strefą dla niepalących.

 

11. Na terenie Spa zabrania się:

  • przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • zachowań agresywnych, wulgarnych bądź niestosownych,
  • sprzedaży i akwizycji,
  • wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
  • zabrania się wynoszenia wyposażenia SPA poza jego teren.

W razie niezastosowania się do powyższych zakazów, na polecenie pracownika Berry Spa lub Ochrony Berry Spa osoba łamiąca zakaz będzie musiała opuścić SPA

 

12. Berry Spa w celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych na terenie SPA i/lub wstępu na teren SPA

 

13. Na terenie Berry Spa zabronione jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Cistercium Sp. z o.o. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych przez Cistercium Sp.zo.o. w szczególności w zakresie:

  • odnowy biologicznej
  • zabiegów relaksacyjnych, w tym masażu,
  • indywidualnego i grupowego instruktażu fitness lub innego instruktażu sportowego.

 

14. Bez zgody Dyrektora Berry Spa zabronione jest prowadzenie na terenie Obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych wobec Berry SPA świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.

 

15. Prosimy o prowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks, zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zabiegów indywidualnych.

 

16. Prosimy o zwrot pobranych ręczników, szlafroków i koszyków z produktami do demakijażu do recepcji SPA.

 

17. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem terenu SPA. Szafki są sprawdzane codziennie po zamknięciu SPA. Jeżeli obsługa znajdzie przedmioty pozostawione w szafce, zostaną one przechowane w recepcji SPA przez 3 dni.

 

18. Goście SPA zobowiązani są do noszenia stosownego stroju podczas pobytu na jego terenie – mężczyźni kąpielówek, kobiety stroju jedno lub dwuczęściowego przylegającego do ciała bądź szlafroka.

 

19. W okresie zimowym osoby odwiedzające Spa proszone są o zmianę obuwia w szatni przy Recepcji SPA.

 

20. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie kierownika SPA.

 

21. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać dyrektorowi Bel Mon Resort. Książka skarg i wniosków znajduje się na recepcji.

 

22. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie przez kierownika SPA, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany w terminie 48 godzin.

23. Berry Spa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.

24. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

Regulamin płatności w Berry Spa

1. Płatność za usługę świadczoną przez Berry Spa następuje po wykonaniu usługi, w recepcji SPA zgodnie z cenami obowiązującymi w aktualnym cenniku Berry Spa
2. Uiszczona opłata za niewykorzystane w terminie bilety wstępu, usługi oraz w przypadku wyproszenia Gościa z Obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie rezerwacji zabiegu
Istnieje możliwość bezpłatnej anulacji zabiegu do 12 godzin przed jego rozpoczęciem.
W przypadku anulacji na 6 godzin przed planowaną wizytą Berry Spa zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa 100% wartości zabiegu.

Regulamin części zabiegowej Berry Spa

1. SPA jest strefą ciszy i odpoczynku, prosimy więc o stosowne i spokojne zachowanie, tak aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie w chwilach relaksu.
2. Osoby korzystające z części zabiegowej SPA mają obowiązek wypełnić przed pierwszą wizytą kartę klienta dostępną w recepcji Berry Spa/Lili Hotel. W tym celu prosimy o przybycie do recepcji Berry Spa/Lili Hotel 15 minut przed godziną pierwszego zabiegu.
3. Przystąpienie do zabiegu jest równoważne z oświadczeniem, iż nie posiadają Państwo przeciwskazań do jego wykonania.
4. Z zabiegów mogą korzystać osoby niepełnoletnie:
– do 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna oraz w obecności prawnego opiekuna
– od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna, podpis należy złożyć osobiście w recepcji SPA
5. Pracownicy Berry Spa są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z niestosownym zachowaniem Gościa (np. propozycje seksualne, agresja itp.) nie zwracając jego kosztów.
6. W trosce o Państwa komfort oraz zdrowie prosimy unikać obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem.
7. Prosimy korzystać z uroków basenu oraz saun i łaźni przed zabiegiem bądź masażem, nigdy od razu po, gdyż może to mieć szkodliwy wpływ na Państwa zdrowie i skórę.
8. Spóźnienie na zabieg lub masaż spowoduje jego skrócenie, nie zmieniając jego ceny.

Masaże i zabiegi na ciało

1. Prosimy o przybycie 15 min przed planowaną godziną zabiegu.
2. Do masażu, zabiegu obejmującego całe ciało należy przygotować się w następujący sposób: wziąć prysznic w szatni SPA oraz w przypadku kobiet wykonać demakijaż twarzy, założyć przygotowaną bieliznę jednorazową, szlafrok oraz klapki. Wszystkie te akcesoria Goście korzystający z usług Berry Spa otrzymają na racepcji SPA/ w szatni Berry Spa.
3. Berry Spa zastrzega sobie prawo aby osoby przychodzące na zabieg nago poprosić o założenie jednorazowej bielizny SPA, w innym przypadku możemy odmówić wykonania masażu bądź zabiegu.
4. W ofercie Berry Spa nie figurują masaże erotyczne. Oznacza to, że masaż całego ciała NIE obejmuje genitaliów ani męskich, ani żeńskich.

Zabiegi pielęgnacji twarzy oraz zabiegi kosmetyczne dodatkowe

1. Prosimy o przybycie 15 min przed planowaną godziną zabiegu.
2. W zabiegach pielęgnacyjnych twarzy terapeuta wykona demakijaż w gabinecie zabiegowym.
3. Prosimy o szczególne przestrzeganie zaleceń terapeuty dotyczące zachowań po wykonanym zabiegu, aby mogli się Państwo cieszyć jego kompletnym efektem.