ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Regulamin basenu

1. Berry SPA wraz z strefą basenowo-saunową jest czynna codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00
2. Goście uiszczają opłatę przed wejściem do stefy basenowej zgodnie z aktualnym cennikiem.
3. Część basenowo- saunowa jest bezpłatna dla Gości Hotelu Lili oraz dla Klientów indywidualnych przy realizacji zabiegów powyżej 350 zł ( trzysta pięćdziesiąt złotych ) za wyjątkiem zabiegów dotyczących modelowania sylwetki oraz zabiegów z użyciem sprzętów hightech.
W innym przypadku basen jest płatny zgodnie z aktualnym cennikiem.
4. Przy zakupie biletu wstępu do strefy basenowo – saunowej w recepcji Berry Spa, Goście otrzymują zegarki służące do zamknięcia szafek w szatni Berry Spa. Przy wyjściu zegarek należy zwrócić. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zegarka Cistercium sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą w wysokości 200zł.
5. Przed wejściem na teren basenu należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
6. Na basenie obowiązuje zakaz biegania oraz skakania do wody.
7. Goście indywidualni proszeni są o opuszczenie stefy basenowej z saunami do godziny 20.45.
Goście Hotelu Lili proszeni są o opuszczenie strefy basenowej z saunami najpóźniej do 22.45
8. Zmiana ubrania na strój basenowy następuje w szatni Berry Spa.
9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Strój kąpielowy kobiet powinien być jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała, mężczyzn obowiązują kąpielówki przylegające do ciała.
10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
11. Rodzice dzieci do lat 3 zobowiązani są do zaopatrzenia swoich dzieci w ochronne pielucho – majtki do pływania. Pieluchy dostępne są w recepcji SPA.
12. Dzieci do lat 7 i dzieci nie umiejące pływać mogą korzystać z basenu tylko pod opieka osób dorosłych – obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.
13. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z basenu tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
14. Leżakowanie możliwe jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
15. Korzystanie z atrakcji basenowych (masażery, jacuzzi, sauny, lodopad) jest dozwolone, bez ograniczeń, w cenie biletu wstępu, na własną odpowiedzialność.
16. Cistercium Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone na teren SPA lub do strefy basenowo – saunowej okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. W przypadku okularów prosimy zadbać by były założone w sposób uniemożliwiający ich spadanie.
17. Na terenie basenu zabrania się:

  • wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, których zasady używania nie są zgodne z zasadami funkcjonowania pływalni,
  • niszczenia wyposażenia,
  • zanieczyszczania wody basenowej,
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż przeznaczony,
  • wchodzenia na balustrady, murki oraz inne urządzenia stanowiące integralną część wyposażenia pływalni.

18. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
19. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawki, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
20. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu pracownikowi Berry Spa lub bezpośrednio na recepcji SPA.
21. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zniszczenia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Berry Spa lub Lili Hotel, Goście zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty. Decyzję o wysokości odszkodowania podejmuje Dyrektor Bel Mon Resort.
22. Kierownictwo Bel Mon Resort ma prawo czasowo ograniczyć wstęp na basen hotelowy w przypadku przekroczenia maksymalnej ilości osób. W takiej sytuacji pierwszeństwo do skorzystania z niego mają Goście Lili Hotel. Maksymalna ilość gości korzystających z kąpieli w basenie w jednym czasie wynosi 12.
23. Kierownictwo Berry SPA ma prawo czasowo ograniczyć wstęp do strefy basenowo – saunowej w trakcie prac konserwacyjnych.
24. Grupy zorganizowane powyżej 6 osób powinny wcześniej zgłosić chęć skorzystania z basenu w recepcji Berry Spa ze względu na ograniczoną ilość miejsc w niecce basenowej.
25. Wszystkie osoby znajdujące się na basenie muszą niezwłocznie podporządkować się nadawanym komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.
26. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.