SPRAWDŹ NAS NA:
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Regulamin korzystania z siłowni

1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać pracownikom recepcji Berry SPA
3. Siłownia jest ogólnie dostępna, otwarta od poniedziałku do niedzieli od godziny 700 do godziny 2300.
4. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie dla Gości hotelu.
5. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
7. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
8. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
9. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
10. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
11. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napoi alkoholowych jak również palenia wyrobów tytoniowych.
12. Na terenie siłowni nie można zachowywać się głośno, nieprzyzwoicie, używać wulgaryzmów.
13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, osoba, która taką szkodę wyrządziła poniesie odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
14. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
15. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, hotel nie odpowiada.
16. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do recepcji hotelowej.