SPRAWDŹ NAS NA:
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Regulamin konkursu “Jaki był najbardziej romantyczny moment w Twoim życiu?”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest spółka Cistercium Sp.zo.o., Zwonowice (kod pocztowy 44-292) przy ul. Stodolskiej 25G,, NIP: 6423228280
 2. Akcja promocyjna nie jest stworzona, administrowana, organizowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 3. Akcja promocyjna jest nagłaśniana przez następujący profil: Restauracja Mona, którego właścicielem jest spółka Cistercium Sp.zo.o.
 4. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia Osoba fizyczna, która przystąpiła do konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Każdy uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia. Udział w konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. W razie stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie, zostanie wykluczony z konkursu i utraci prawo do nagrody.
 7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie w komentarzu zamieszczonym pod postem na profilu Facebook Restauracja Mona
  • Polubić́ i zaobserwować profil Restauracja Mona oraz Bel Mon Resort na Instagramie i Facebooku.
  • Udostępnić́ ten post w swojej relacji na Instagramie.
  • Zaprosić́ do zabawy 3 osoby i oznaczyć je w komentarzu pod tym postem.
  • W tym samym komentarzu należy odpowiedzieć na pytanie: „Jaki był najbardziej romantyczny moment w Twoim życiu?”
 2. Konkurs trwa od 1.02.2023 od godziny 00:00 do 13.02.2023 do godziny 12:00. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej w dn. 13.02.2023 o godzinie 14.00
 3. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w odpowiedzi zamieszczonej pod ich komentarzem oraz w osobnym poście opublikowanym na profilu Restauracji.

Nagroda

 1. Do wygrania jest voucher w wysokości 200 zł. Voucher będzie można zrealizować w Restauracji Mona w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Zaproszenie.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs —“Jaki był najbardziej romantyczny moment w Twoim życiu?”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty doręczenie pisma.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z akcji promocyjnej będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji promocyjnej w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie na bieżąco publicznie nagłaśniana.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego/późniejszego rozwiązania akcji promocyjnej.
 5. Zgłoszenie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w w/w ustawie.
 7. Zasady ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności dostępne pod linkiem https://belmonresort.pl/polityka-prywatnosci/
 8. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilu Facebook swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu, zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w związku z odbiorem nagrody oraz jej realizacją.