Sprawdź termin
Ikona zamknięcia menu
SPRAWDŹ NAS NA:
Ikona: Facebook
Ikona: Instagram
Ikona: LinkeIn
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Regulamin Bel Mon Resort

BEL MON RESORT

Przedstawiony regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Bel Mon Resort (zwanego dalej „Resortem”). Przebywanie na terenie Resortu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Dyrekcja i Zarząd Bel Mon Resort będą wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 12.00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji Resortu do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Zatrzymanie pokoju do godziny 14.00 bez uprzedniego poinformowania recepcji jest traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkuje koniecznością poniesienia przez Gościa dodatkowej opłaty za nocleg.
 4. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu Gościa w chwili zakwaterowania, chyba, że przed planowanym przybyciem Gość dokonał innych wiążących ustaleń z Cistercium Sp. z o.o. lub Dyrekcją Resortu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Resorcie pobrana opłata nie jest zwracana, chyba, że uzasadnione przyczyny rezygnacji leżą po stronie Resortu. Jeśli opłata za pobyt w Resorcie nie została uiszczona z góry, a rezygnacja a Gościa z pobytu nie została wywołana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Resortu, Gość ma obowiązek uiścić zapłatę tak, jakby usługa hotelowa została wykonana. Wniosek o zwrot kosztów odwołanej rezerwacji należy skierować pisemne z uzasadnieniem przyczyny rezygnacji do Dyrektora Resortu. Dyrektor podejmuje decyzję o zwrocie tylko wtedy, jeśli przyczyny rezygnacji były uzasadnione i leżały po stronie resortu. Jeśli opłata za pobyt nie została zapłacona z góry, a Dyrektor nie uzna rezygnacji gość ma obowiązek dokonania zapłaty.
 6. Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług Resortu nie powinno naruszać spokojnego pobytu innych Gości lub osób korzystających z usług Resortu oraz pracy personelu. Resort ma prawo odmówić goszczenia osoby lub świadczenia usług osobie, która zasady te wyraźnie narusza.

USŁUGI / ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEL MON RESORT

 1. Wszelkie informacje dotyczące świadczenia usług gastronomicznych dostępne są na materiałach informacyjno–reklamowych oraz w Recepcji Resortu.
 2. Gość zobowiązany jest do ubierania się stosownie do pory dnia czy pory roku. Zabrania się noszenia krótkich spodenek w części gastronomicznej przez Gości Resortu płci męskiej.
 3. Zakwaterowanie Gościa w resorcie uwarunkowane jest wypełnieniem karty pobytu w Recepcji.
 4. Resort ma prawo, bez podania przyczyny, odmówić przyjęcia Gościa. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przy poprzednim pobycie rażąco naruszyły postanowienia Regulaminu, zwlekały z lub unikały zapłaty za całość lub część wykorzystanych usług, wyrządziły szkodę mieniu hotelowemu i nie zapłaciły za nią, narażały na niebezpieczeństwo lub brak komfortu podczas pobytu innych Gości lub też w inny sposób zakłóciły pobyt innych Gości i poprawne funkcjonowanie pracy personelu.
 5. Resort zapewnia:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa,
  • bezpieczeństwo oraz zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu, a także ochronę danych osobowych Gości,
  • profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w resorcie – sprzątanie pokoju, rzetelny nadzór nad czystością pokoju oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych bieżących napraw w czasie nieobecności Gościa w pokoju, a w jego obecności tylko w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę,
  • sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia natychmiastowo, dołoży wszelkich starań, aby dokonać zamiany pokoju lub w inny sposób złagodzi powstałe niedogodności.
 6. Na życzenie Gości resort świadczy nieodpłatnie następujący zakres usług:
  • udzielanie informacji oraz aranżacja związanych z pobytem w resorcie atrakcji wskazanych na www.belmonresort.pl oraz udzielanie wskazówek dotyczących planowanej podróży,
  • aranżacja rezerwacji w Berry SPA lub Restauracji Mona wg wskazań gościa,
  • budzenie Gościa na życzenie,
  • przechowywanie pieniędzy lub kosztowności w sejfie hotelowym,
  • przechowywanie bagażu.
 7. Na życzenie Gości Resort świadczy odpłatnie następujący zakres usług:
  • usługa prania odzieży wg cennika,
  • room service.
 8. Parkowanie samochodu jest dozwolone tylko w miejscu do tego wyznaczonym lub na parkingu przy Restauracji Mona. Wszelkich informacji dotyczących kosztów parkowania udzieli Recepcja Resortu.
 9. Resort ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, pieniężne, kosztowności lub rzeczy mające wartość artystyczno-naukową tylko w przypadku, gdy zostały oddane do przechowania w sejfie hotelowym lub do depozytu.
 10. Resort ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych wniesionych przez Gościa w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 11. Gość winien powiadomić obsługę Recepcji niezwłocznie po wystąpieniu lub stwierdzeniu szkody.
 12. Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie od tego czy pojazdy te były zaparkowane na terenie parkingu należącego do Bel Mon Resort lub poza jego terenem.
 13. Parking Resortu posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu dla pojazdów z niego korzystających. Aby móc skorzystać z tego ubezpieczenia należy podać numer rejestracyjny pojazdu obsłudze parkingu wyjaśniając z obsługą bezpośrednio podaną kwestię.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz zachowywania się zgodnie z powszechnymi normami życia społecznego, niezakłócania w żaden sposób spokojnego pobytu innych Gości oraz nieutrudniania pracy personelowi hotelowemu.
 2. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za nocleg. Ponadto osoby, które nie zamówiły noclegu w Hotelu mogą przebywać w pokoju Gościa od godz. 9.00 do 22.00, poza tymi godzinami koniecznym jest zgłoszenie faktu przebywania tychże osób w Recepcji i uiszczenie opłaty.
 3. Cisza nocna na terenie Hotelu obowiązuje w godzinach od 22:00 do 07:00.
 4. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów będących w posiadaniu Hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 5. Na terenie Hotelu dzieci w wieku do lat 12 powinny bezwzględnie przebywać pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe w wyniku i z winy działań dziecka.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia nie stanowiących wyposażenia lub mienia Hotelu.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój zobowiązany jest do zamknięcia drzwi i zakręcenia kranów oraz do nieudostępniania klucza/karty do swojego pokoju osobom trzecim.
 8. Hotel akceptuje obecność zwierząt (za wyjątkiem zwierząt niebezpiecznych) za poniesioną dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem dostępnym na Recepcji Hotelu. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma również obowiązek niezwłocznie usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
 9. W pokojach hotelowych nie można przechowywać substancji niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, ani jakichkolwiek substancji, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest w miejscach specjalnie w tym celu wyznaczonych. Palenie w hotelu wbrew wyraźnemu zakazowi podlega karze do 500 PLN w zależności od indywidualnych ustaleń Dyrektora Hotelu.

RZECZY POZOSTAWIONE

 1. Rzeczy pozostawione po pobycie Gościa winny być odebrane przez niego osobiście lub przez osobę wskazaną/upoważnioną po uprzedniej kontroli i weryfikacji ze strony personelu, zgodnie z procedurami rzeczy znalezionych spółki Cistercium.
 2. W przypadku rzeczy pozostawionych a nie odebranych, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres sześciu miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu lub na własność Skarbu Państwa w zależności od ich rzeczywistej wartości. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez okres 24 godzin.

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, Dyrektor Resortu lub osoba go zastępująca oraz Zarząd Cistercium Sp. z o.o.
 2. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania świadczeń resortu muszą, pod rygorem nieważności, zostać zgłoszone w formie pisemnej bezpośrednio do Recepcji, Dyrektora Hotelu, osoby go zastępującej Zarządu Spółki Cistercium Sp.zo.o Dyrektor Hotelu.